பறை தாராய்! (சிறுகதை) | கிரி பிரசாத் கண்ணன்

வரதன் புழக்கடையில் சாம்பலில் பல்துலக்கிக் கொண்டிருந்தார். ஆண்டு 1920. நாடுமுழுதும் ‘சுதந்திரம்’ ஒரு மித்த குரலாய் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரம்..

கட்டுரையை முழுவதுமாகப் படிக்க, வலம் இதழுக்குச் சந்தா செலுத்தவும். சந்தா செலுத்த இங்கே செல்லவும்.  http://valamonline.in/subscribe